مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حسن سرشتی, مهدی آزادی
کلیدواژه ها : باندینگ - منومر - کروماتوگرافی - پلی مریزاسیون
: 8121
: 10
: 0
ایندکس شده در :

 بررسی منومرهای آزاد شده از دو نوع ماده دنتین باندینگ سخت شده با دستگاههای QTH و LED

 

 

  دکتر حمید کرمانشاه1- دکتر معصومه حسنی طباطبایی2 - دکتر حسن سرشتی3 دکتر مهدی آزادی4

  1- عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی و استاديار گروه آموزشى ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  2- دانشیار گروه آموزشى ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  3- استادیار گروه آموزشی شیمی تجزیه دانشکده علوم دانشگاه تهران

  4- دندانپزشک

 

  چکيده

  زمينه و هدف : پليمريزاسيون مواد ترميمى با بيس رزينى تحت شرايط کلينيکى کامل نيست و باعث آزاد شدن منومرهاى واکنش نکرده، ميشود، اين امر از نظر یکپارچگی ماده و سازگارى حياتى بسيار مهم ميباشد. هدف از اين مطالعه بررسى اثر نوع دنتين باندينگ، نوع دستگاه کيور کننده و فاصله نوک دستگاه تا ماده بر ميزان آزاد شدن منومر ميباشد.

  روش بررسی: در این مطالعه تجربی بر روى سطوح صاف و سالم چهل دندان خارج شده، حفراتى با طول و عرض يکسان و عمقهاى متفاوت تراش داده شــد. از باندينــگهــاى Scotch Bond Multi Purpose و Clearfil SE Bond طبق دستور کارخانه در حفرات زده شد و به وسيله دستگاه QTH و LED کيور شدند. دندانها درون لوله آزمايش حاوى دو سی سی متانول به مدت 24 ساعت درون انکوباتور 37 درجه سانتیگراد نگهدارى شدند. سپس محلولهاى حاوى منومرهاى آزاد شده به وسيله دستــگاه کرومــاتــوگــرافى گــاز ( GC ) بــــراى بررســى ميــزان منـــومــرهـــــاى TEG DMA, Bis-GMA ، HEMA, UDMA و Bis-EMA مورد مطالعه قرار گرفت. تجزيه و تحليل آمارى نتايج به وسيله Independent T , 3-way ANOVA انجام شد.

  یافتهها: نوع باندينگ در ميزان رهاسازى منومر تأثير معنيدار داشت و ماده Scotch Bond منومر بيشترى نسبت به Clearfil SE آزاد کرد (001/0= p ). نوع دستگاه لايت کيور در ميزان آزادسازى تأثير قابل ملاحظهاى نداشت ولى حفراتى که با عمق چهار ميليمتر تراش داده شده بودند نسبت به حفرات دو ميليمترى در ماده اسکاچ باند، منومر بيشترى آزاد کرد (018/0 = p ). از بين پنج منومر تزريق شده به دستگاه، تنها منومر HEMA شناسايى و تعيين مقدار شد.

  نتیجهگیری : مطالعه ماده باندينگ Scotch Bond (نسل 5- توتال اچ) منومر بيشترى نسبت به باندينگ Clearfil SE (سلف اچ نسل 6) آزاد کرد. فاصله بيشتر ماده اسکاچ باند با نوک دستگاه پخت کننده باعث آزادسازى بيشتر منومر شد.

  کليد واژهها: باندینگ – منومر – کروماتوگرافی – پلی مریزاسیون.

  وصول مقاله: 9/8/1388 /1383 اصلاح نهايي: 25/3/1389 پذيرش مقاله: 28/4/1389 /1385

  نويسنده مسئول : دکتر معصومه حسنی طباطبایی، گروه آموزشى ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

  e.mail: hasanita@sina.tums.ac.ir

 

نویسندگان: اسماعیل یاسینی, ایوب پهلوان, حمید کرمانشاه, سکینه آرامی, محمدجواد رحیم آبادی,
کلیدواژه ها :
: 9342
: 1
: 0
ایندکس شده در :

  بررسی آزمايشگاهی هيدروژن پراکسايد 35 % بر ريزنشت ترميمهای Cl V  گلاس آينومر Fuji IX

  

  

  دکتر منصوره ميرزايی1- دکتر اسماعيل ياسينی2- دکتر ايوب پهلوان3 دکتر حميد کرمانشاه1- دکتر معصومه حسنی طباطبايی3- دکتر سکينه آرامی1- دکتر محمدجواد رحيم آبادی4

  1- عضو مرکز تحقيقات دندانپزشکی و استاديار گروه آموزشی ترميمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  2- استاد گروه آموزشی ترميمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  3- دانشيار گروه آموزشی ترميمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  4- دندانپزشک

 

 

  چکيده

  زمينه و هدف : سمان گلاسآينـومر Fuji IX دارای خاصيت بانـد به دندان و اثر ضد پـوسيدگی است که به نظر میرسد با ايجاد Crosslink های يونی بتواند سيل مناسبی بين دندان و ترميم ايجاد نمايد. از طرف ديگر، درمان سفيد کردن دندان میتواند سيل ترميمهارا تحت تأثير قرار داده و منجر به نشت باکتری و مايعات به ساختارهای ترميم شده گردد، هدف از اين مطالعه، مقايسه اثر هيدروژن پراکسيد 35% بر ميزان ريزنشت حفرات Cl V ترميم شده با گلاس آينومر Fuji IX میباشد.

  روش بررسی: در اين مطالعه آزمايشگاهی، چهل دندان پرمولر و مولر سالم انسانی انتخاب و حفرات Cl V استاندارد در آنها تراش داده شد. ترميم حفرات در دو گروه با سمان Fuji IX انجام گرديد و دندانهای گروه مورد به مدت پنج روز متوالی (هر روز سی دقيقه در سه نوبت) در تماس با هيدروژن پراکسيد 35% قرار گرفته و دندانهای شاهد در سرم فيزيولوژی نگهداری شدند. نمونهها بعد از قرار گرفتن در چرخههای حرارتی و رنگ آميزی با فوشين، مهر و موم شده و بعد از برش، ميزان نفوذ رنگ در آنها اندازهگيری شد. رتبههای ريزنشت در گروهها با آزمونهای Mann-Whitney U و Friedman مقايسه شدند.

  يافتهها: آناليز آماری بين گروههای مورد مطالعه نشان داد که ميانگين و ميانه ريزنشت در مجموع چهار ناحيه در دندانهای گروه شاهد برابر 588/1 و 625/1 و در نمونههای اکسپوز شده به هيدروژن پراکسيد برابر 913/1 و 25/2 میباشد. هيچ تفاوت آماری معنیداری بين دو گروه از اين جهت ديده نشد. ريزنشت دندانهای مورد در ناحيه مزيال بيش از ناحيه شاهد بود (04/0 p< ) ولی هيچ تفاوت آماری معنیداری بين دو گروه ديده نشد.

  نتيجهگيری: نتايج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از سمان گلاسآينومر Fuji IX در ترميم حفرات Cl V به دنبال درمان سفيد کردن با هيدروژن پراکسيد 35% منجر به کاهش ريزنشت تا حد گروه شاهد گرديد.

  کليد واژهها: نشت سمان گلاس آينومر مواد سفيد کننده.

  وصول مقاله: 31/1/1389 /1383 اصلاح نهايی: 11/7/1389 پذيرش مقاله: 2/8/1389 /1385

  نويسنده مسئول : دکتر اسماعيل ياسينی، گروه آموزشی ترميمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  e.mail:yassini_e@yahoo.com

نویسندگان: اسماعیل یاسینی, طاهره بیطرف
کلیدواژه ها : باندینگ دندانی - آزمون مواد - استرس
: 10958
: 8
: 0
ایندکس شده در :

 اثر زمان کیورینگ و دفعات کاربرد باندینگ تک مرحلهای بر استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج

 

  دکتر حمید کرمانشاه1- دکتر اسماعیل یاسینی2 - دکتر محمدجواد خرازی فرد3 دکتر طاهره بیطرف 4

  1- استاديار گروه آموزشى ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

  2- استاد گروه آموزشى ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

  3- مشاور آمار و متدولوژی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  4- دندانپزشک و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکيده

  زمينه و هدف : تغییر در زمان و دفعات کاربرد باندینگ می تواند در باند کامپوزيتها تأثیر بگذارد. هدف از این مطالعه اثر زمان و دفعات کاربرد باندینگ تک مرحله ای (با کیورینگ هر لایه) بر استحکام باند کامپوزیت به عاج میباشد.

  روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی سطح عاج باکالى 72 دندان خلفی سالم خارج شده از دهان به مدت پنج ثانيه با اسيد فسفريک 37% اچ شده، به مدت 15 ثانيه شستشو و به مدت 2- 3 ثانيه خشک شدند سپس دندانها به شش گروه تقسيم گردیدند.

  گروه1: يک لايه باندينگ و عدم کيورینگ،

  گروه 2: يک لايه باندينگ و کيورینگ ده ثانيه،

  گروه 3 : يک لايه باندينگ و کيورینگ بیست ثانيه،

  گروه 4 : دو لايه باندينگ و عدم کيورینگ،

  گروه 5 : دو لايه باندينگ و کيورینگ هر لايه به مدت ده ثانيه،

  گروه 6 : دو لايه باندينگ و کيورینگ هر لايه به مدت بیست ثانيه.

  پس از کیورینگ کامپوزيت به مدت چهل ثانیه، نمونهها ترموسايکل شده و استحکام باند برشی آنها توسط دستگاه اينسترون اندازهگيرى و دادهها توسط آزمونهای آماری Two-way ANOVA و Tukey's HSD تحليل شدند.

  یافتهها: متوسط استحکام باند برشی به مگاپاسکال در گروه 1: 57/15، گروه 2: 22/16، گروه 3: 68/16، گروه 4: 39/17، گروه 5: 18/18، گروه 6، 02/20 بود. (001/0 p < ) و نيز در بیست ثانيه به طور معنادارى بيش از سایر زمانها بود. (05/0 p< )

  نتیجهگیری: پلیمریزاسیون بیشتر و افزایش ضخامت ادهزیو STAE تا دو لایه با کیورینگ هر لایه، سبب بهبود استحکام باند می شود.

  کليد واژهها: باندینگ دندانی – آزمون مواد – استرس.

  وصول مقاله: 18/3/1388  اصلاح نهايي: 15/7/1388 پذيرش مقاله: 2/10/1388

  نويسنده مسئول : دکتر طاهره بیطرف، مرکز تحقیقات دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

e.mail:taherehbitaraf@yahoo.com

 

نویسندگان: صدیقه السادات هاشمی کمانگر, اکبر میرصالحیان, سکینه آرامی, فرشته جبل عاملی, مهرداد کریمی
کلیدواژه ها : ميکـروارگانيسمهاي پوسيدگيزا - عصاره گـياهي - فعاليت ضدباکتريايي - مريمگلي - بومادران - استرپتوکوک موتان - لاکتوباسيل رامنوز - اکتينوميسس ويسکوز
: 29863
: 165
: 0
ایندکس شده در :

بررسی آزمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی مریم گلی و بومادران بر میکروارگانیسمهای پوسیدگی زا

دکتر حمید کـرمانشاه1- دکتر صدیقه السادات هاشمی کمانگـر2 - دکتر سکینه آرامـی1 - دکتر اکبر میـرصالحیان3 – مهندس محمد کمالی نژاد4 - دکتر مهرداد کریمی5 - فرشته جبل عاملی6 

1- استاديار گروه آموزشى ترمیمی دانشکده و مرکز تحقيقات دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

2- دستیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3- دانشیار گروه آموزشی میکروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

4- پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5- دستیار گروه آموزشی طب سنتی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

6- دستیار گروه آموزشی میکروبشناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکيده

زمينه و هدف: اقبال جامعه جهانى به درمانهاى سنتى و لزوم استخراج دارو از مواد طبيعى و گياهان داروئى هر روز در مقایسه با گذشته گسترش بیشتری مییابد. به همین دلیل هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر آنتى باکتريال عصاره دو گياه مريم گلى (Salvia officinalis) و بومادران (Achillea millefolium) برميکرو ارگانيسمهاى پوسيدگيزا به صورت آزمایشگاهی میباشد. روش بررسی: در اين مطالعه تجربى از دو گياه مريم گلى و بومادران به روش ماسراسيون (خيساندن) عصاره هيدروالکلى تهيه شد و اثر آنتى باکتريال آنها به روش Broth macrodilution (روشى که در آن مقاديرى از مواد ضدميکروبى در محيط مايع (Broth) به صورت سريال رقيق ميشود) بر روى ميکروارگانيسمهاى استرپتوکوک موتان، لاکتوباسيل رامنوز و اکتينوميسس ويسکوز ارزيابى شد. نتايج توسط آماره Mann whitney آناليز و مقايسه شدند. یافتهها: ميزان حداقل غلظت بازدارندگى (MIC:Minimum Inhibitory Concentration) عصاره مريم گلى و بومادران براى استرپتوکوک موتان به ترتيب 25/6 و پنجاه ميکروگرم در ميليليتر و براى لاکتوباسيل رامنوز به ترتيب 56/1 و 5/12 ميکروگرم در ميليليتر و براى اکتينوميسس ويسکوز به ترتيب 5/12و پنجاه ميکروگرم در ميليليتر به دست آمد. نتیجهگیری: روش Broth macrodilution نشان داد هر دو عصاره مريم گلى و بومادران بر هر سه گونه باکترى اثر بازدارندگى رشد داشتند که اين اثر براى مريم گلى به طرز معنيدارى بيشتر از بومادران بود و در محدوده غلظتى مورد بررسى هر دو عصاره بر هر سه باکترى اثر باکتريسيدال هم داشتند. کليد واژهها: ميکـروارگانيسمهاى پوسيدگيزا- عصاره گـياهي– فعاليت ضدباکتريايي– مريمگلي– بومادران- استرپتوکوک موتان- لاکتوباسيل رامنوز- اکتينوميسس ويسکوز.

وصول مقاله: 18/1/1388/1383 اصلاح نهايي: 14/5/1388 پذيرش مقاله: 9/7/1388/1385

نويسنده مسئول: دکتر حمید کرمانشاه، گروه آموزشى ترمیمی دانشکده و مرکز تحقيقات دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

e.mail:kermanshahhamid@yahoo.com