مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حسن سرشتی, مهدی آزادی
کلیدواژه ها : باندینگ - منومر - کروماتوگرافی - پلی مریزاسیون
: 8814
: 10
: 0
ایندکس شده در :

 بررسی منومرهای آزاد شده از دو نوع ماده دنتین باندینگ سخت شده با دستگاههای QTH و LED

 

 

  دکتر حمید کرمانشاه1- دکتر معصومه حسنی طباطبایی2 - دکتر حسن سرشتی3 دکتر مهدی آزادی4

  1- عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی و استاديار گروه آموزشى ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  2- دانشیار گروه آموزشى ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  3- استادیار گروه آموزشی شیمی تجزیه دانشکده علوم دانشگاه تهران

  4- دندانپزشک

 

  چکيده

  زمينه و هدف : پليمريزاسيون مواد ترميمى با بيس رزينى تحت شرايط کلينيکى کامل نيست و باعث آزاد شدن منومرهاى واکنش نکرده، ميشود، اين امر از نظر یکپارچگی ماده و سازگارى حياتى بسيار مهم ميباشد. هدف از اين مطالعه بررسى اثر نوع دنتين باندينگ، نوع دستگاه کيور کننده و فاصله نوک دستگاه تا ماده بر ميزان آزاد شدن منومر ميباشد.

  روش بررسی: در این مطالعه تجربی بر روى سطوح صاف و سالم چهل دندان خارج شده، حفراتى با طول و عرض يکسان و عمقهاى متفاوت تراش داده شــد. از باندينــگهــاى Scotch Bond Multi Purpose و Clearfil SE Bond طبق دستور کارخانه در حفرات زده شد و به وسيله دستگاه QTH و LED کيور شدند. دندانها درون لوله آزمايش حاوى دو سی سی متانول به مدت 24 ساعت درون انکوباتور 37 درجه سانتیگراد نگهدارى شدند. سپس محلولهاى حاوى منومرهاى آزاد شده به وسيله دستــگاه کرومــاتــوگــرافى گــاز ( GC ) بــــراى بررســى ميــزان منـــومــرهـــــاى TEG DMA, Bis-GMA ، HEMA, UDMA و Bis-EMA مورد مطالعه قرار گرفت. تجزيه و تحليل آمارى نتايج به وسيله Independent T , 3-way ANOVA انجام شد.

  یافتهها: نوع باندينگ در ميزان رهاسازى منومر تأثير معنيدار داشت و ماده Scotch Bond منومر بيشترى نسبت به Clearfil SE آزاد کرد (001/0= p ). نوع دستگاه لايت کيور در ميزان آزادسازى تأثير قابل ملاحظهاى نداشت ولى حفراتى که با عمق چهار ميليمتر تراش داده شده بودند نسبت به حفرات دو ميليمترى در ماده اسکاچ باند، منومر بيشترى آزاد کرد (018/0 = p ). از بين پنج منومر تزريق شده به دستگاه، تنها منومر HEMA شناسايى و تعيين مقدار شد.

  نتیجهگیری : مطالعه ماده باندينگ Scotch Bond (نسل 5- توتال اچ) منومر بيشترى نسبت به باندينگ Clearfil SE (سلف اچ نسل 6) آزاد کرد. فاصله بيشتر ماده اسکاچ باند با نوک دستگاه پخت کننده باعث آزادسازى بيشتر منومر شد.

  کليد واژهها: باندینگ – منومر – کروماتوگرافی – پلی مریزاسیون.

  وصول مقاله: 9/8/1388 /1383 اصلاح نهايي: 25/3/1389 پذيرش مقاله: 28/4/1389 /1385

  نويسنده مسئول : دکتر معصومه حسنی طباطبایی، گروه آموزشى ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

  e.mail: hasanita@sina.tums.ac.ir

 

نویسندگان: ایوب پهلوان, مرجان مجد, سکینه آرامی, حمید کرمانشاه
کلیدواژه ها : ریزنشت - سیکل حرارتی - سیکل مکانیکی - کامپوزیت قابل تراکم
: 20258
: 6
: 0
ایندکس شده در :

  اثر سیکلهای حرارتی و مکانیکی بر ریزنشت کامپوزیت قابل تراکم

  

  

  دکتر اسماعیل یاسینی1- دکتر ایوب پهلوان2- دکتر منصوره میرزایی3- دکتر معصومه حسنی طباطبایی2- دکتر سکینه آرامی3- دکتر حمید کرمانشاه3- دکتر مرجان مجد4

  1- عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی و استاد گروه آموزشى ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  2- دانشیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  3- استادیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  4- دندانپزشک

 

 

  چکيده

  زمينه و هدف : مطالعات نشان داده است که کامپوزیتهای قابل تراکم دارای انقباض پلیمریزاسیون کمتر، ضریب انبساط حرارتی نزدیکتر به دندان و استرس کمتری به دندان وارد میکنند ولی تطابق آنها به نسج دندان کمتر است. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثر سیکلهای حرارتی و مکانیکی بر میزان ریزنشت این نوع کامپوزیت است.

  روش بررسی: در این مطالعه تجربی در 48 دندان انسیزو گاو حفرههای CLII تراش داده شد و پس از اچینگ با اسیدفسفریک 37 ٪ و شستشو، دو لایه باندینگ Single bond کارخانه 3M در حفرهها به کار برده و با شدت پانصد و بیست میلی وات بر سانتیمتر مربع کیور و سپس دندانها با کامپوزیت P60 که یک کامپوزیت قابل تراکم است ترمیم شدند، سپس دندانها به طور تصادفی به دو گروه 24 تایی تقسیم و گروه یک پنج هزار بار و گروه دوم ده هزار بار در سیکل حرارتی 5 -55 درجه سانتیگراد قرار گرفتند، پس از آن نیمی از دندانهای گروه یک (12= n )، صد و بیست و پنج هزار بار تحت سیکل مکانیکی و نیمی از دندانهای گروه دو (12= n )دویست و پنجاه هزار بار تحت سیکل مکانیکی با فرکانس 5/0 هرتز تحت نیروی صد و پنجاه نیوتن قرار گرفته و در نهایت کل هر دندان به استثنای یک میلیمتری اطراف مارجین حفره با سه لایه لاک ناخن پوشانده و به مدت دو ساعت در فوشین 2 ٪ قرار داده شدند و دندانها در آکریل خود سخت شونده مانت شده و برش داده شدند و با استفاده از میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی ×40 ریزنشت آنها بررسی شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری Kruskal-Wallis آنالیز گردید.

  یافتهها: میزان ریزنشت دندانهای که فقط سیکل حرارتی شده بودند در مقایسه با دندانهای که سیکلهای حرارتی و مکانیکی شده بودند تقریباً یکسان بود. میزان ریزنشت سیکلهای مکانیکی اعمال شد. (دویست و پنجاه هزار) بر روی دندانها در مقایسه با گروههایی که سیکلهای مکانیکی کمتر (صد و بیست و پنج هزار) دریافت کرده بودند نیز تفاوتی نشان نداد و افزایش قابل توجهی از نظر آماری نداشت. میزان ریزنشت با استفاده از میکروسکوپ نوری بین گروههای آزمایش اختلاف آماری قابل ملاحظهای دیده نشد. (05/0 > p )

  نتیجهگیری: سیکلهای مکانیکی وارد شده به دندانها پس از اعمال سیکلهای حرارتی، میزان ریزنشت را افزایش نداد.

  کليد واژهها: ریزنشت – سیکل حرارتی – سیکل مکانیکی – کامپوزیت قابل تراکم.

  وصول مقاله: 18/3/1388 اصلاح نهايي: 1/11/1388 پذيرش مقاله: 1/2/1389

  نويسنده مسئول : دکتر منصوره میرزایی، گروه آموزشى ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

  e.mail:mir1335@yahoo.com

نویسندگان: صدیقه السادات هاشمی کمانگر, اکبر میرصالحیان, سکینه آرامی, فرشته جبل عاملی, مهرداد کریمی
کلیدواژه ها : ميکـروارگانيسمهاي پوسيدگيزا - عصاره گـياهي - فعاليت ضدباکتريايي - مريمگلي - بومادران - استرپتوکوک موتان - لاکتوباسيل رامنوز - اکتينوميسس ويسکوز
: 32685
: 165
: 0
ایندکس شده در :

بررسی آزمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی مریم گلی و بومادران بر میکروارگانیسمهای پوسیدگی زا

دکتر حمید کـرمانشاه1- دکتر صدیقه السادات هاشمی کمانگـر2 - دکتر سکینه آرامـی1 - دکتر اکبر میـرصالحیان3 – مهندس محمد کمالی نژاد4 - دکتر مهرداد کریمی5 - فرشته جبل عاملی6 

1- استاديار گروه آموزشى ترمیمی دانشکده و مرکز تحقيقات دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

2- دستیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3- دانشیار گروه آموزشی میکروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

4- پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5- دستیار گروه آموزشی طب سنتی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

6- دستیار گروه آموزشی میکروبشناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکيده

زمينه و هدف: اقبال جامعه جهانى به درمانهاى سنتى و لزوم استخراج دارو از مواد طبيعى و گياهان داروئى هر روز در مقایسه با گذشته گسترش بیشتری مییابد. به همین دلیل هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر آنتى باکتريال عصاره دو گياه مريم گلى (Salvia officinalis) و بومادران (Achillea millefolium) برميکرو ارگانيسمهاى پوسيدگيزا به صورت آزمایشگاهی میباشد. روش بررسی: در اين مطالعه تجربى از دو گياه مريم گلى و بومادران به روش ماسراسيون (خيساندن) عصاره هيدروالکلى تهيه شد و اثر آنتى باکتريال آنها به روش Broth macrodilution (روشى که در آن مقاديرى از مواد ضدميکروبى در محيط مايع (Broth) به صورت سريال رقيق ميشود) بر روى ميکروارگانيسمهاى استرپتوکوک موتان، لاکتوباسيل رامنوز و اکتينوميسس ويسکوز ارزيابى شد. نتايج توسط آماره Mann whitney آناليز و مقايسه شدند. یافتهها: ميزان حداقل غلظت بازدارندگى (MIC:Minimum Inhibitory Concentration) عصاره مريم گلى و بومادران براى استرپتوکوک موتان به ترتيب 25/6 و پنجاه ميکروگرم در ميليليتر و براى لاکتوباسيل رامنوز به ترتيب 56/1 و 5/12 ميکروگرم در ميليليتر و براى اکتينوميسس ويسکوز به ترتيب 5/12و پنجاه ميکروگرم در ميليليتر به دست آمد. نتیجهگیری: روش Broth macrodilution نشان داد هر دو عصاره مريم گلى و بومادران بر هر سه گونه باکترى اثر بازدارندگى رشد داشتند که اين اثر براى مريم گلى به طرز معنيدارى بيشتر از بومادران بود و در محدوده غلظتى مورد بررسى هر دو عصاره بر هر سه باکترى اثر باکتريسيدال هم داشتند. کليد واژهها: ميکـروارگانيسمهاى پوسيدگيزا- عصاره گـياهي– فعاليت ضدباکتريايي– مريمگلي– بومادران- استرپتوکوک موتان- لاکتوباسيل رامنوز- اکتينوميسس ويسکوز.

وصول مقاله: 18/1/1388/1383 اصلاح نهايي: 14/5/1388 پذيرش مقاله: 9/7/1388/1385

نويسنده مسئول: دکتر حمید کرمانشاه، گروه آموزشى ترمیمی دانشکده و مرکز تحقيقات دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

e.mail:kermanshahhamid@yahoo.com

نویسندگان: اسماعیل یاسینی, طاهره بیطرف
کلیدواژه ها : باندینگ دندانی - آزمون مواد - استرس
: 12262
: 8
: 0
ایندکس شده در :

 اثر زمان کیورینگ و دفعات کاربرد باندینگ تک مرحلهای بر استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج

 

  دکتر حمید کرمانشاه1- دکتر اسماعیل یاسینی2 - دکتر محمدجواد خرازی فرد3 دکتر طاهره بیطرف 4

  1- استاديار گروه آموزشى ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

  2- استاد گروه آموزشى ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

  3- مشاور آمار و متدولوژی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  4- دندانپزشک و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکيده

  زمينه و هدف : تغییر در زمان و دفعات کاربرد باندینگ می تواند در باند کامپوزيتها تأثیر بگذارد. هدف از این مطالعه اثر زمان و دفعات کاربرد باندینگ تک مرحله ای (با کیورینگ هر لایه) بر استحکام باند کامپوزیت به عاج میباشد.

  روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی سطح عاج باکالى 72 دندان خلفی سالم خارج شده از دهان به مدت پنج ثانيه با اسيد فسفريک 37% اچ شده، به مدت 15 ثانيه شستشو و به مدت 2- 3 ثانيه خشک شدند سپس دندانها به شش گروه تقسيم گردیدند.

  گروه1: يک لايه باندينگ و عدم کيورینگ،

  گروه 2: يک لايه باندينگ و کيورینگ ده ثانيه،

  گروه 3 : يک لايه باندينگ و کيورینگ بیست ثانيه،

  گروه 4 : دو لايه باندينگ و عدم کيورینگ،

  گروه 5 : دو لايه باندينگ و کيورینگ هر لايه به مدت ده ثانيه،

  گروه 6 : دو لايه باندينگ و کيورینگ هر لايه به مدت بیست ثانيه.

  پس از کیورینگ کامپوزيت به مدت چهل ثانیه، نمونهها ترموسايکل شده و استحکام باند برشی آنها توسط دستگاه اينسترون اندازهگيرى و دادهها توسط آزمونهای آماری Two-way ANOVA و Tukey's HSD تحليل شدند.

  یافتهها: متوسط استحکام باند برشی به مگاپاسکال در گروه 1: 57/15، گروه 2: 22/16، گروه 3: 68/16، گروه 4: 39/17، گروه 5: 18/18، گروه 6، 02/20 بود. (001/0 p < ) و نيز در بیست ثانيه به طور معنادارى بيش از سایر زمانها بود. (05/0 p< )

  نتیجهگیری: پلیمریزاسیون بیشتر و افزایش ضخامت ادهزیو STAE تا دو لایه با کیورینگ هر لایه، سبب بهبود استحکام باند می شود.

  کليد واژهها: باندینگ دندانی – آزمون مواد – استرس.

  وصول مقاله: 18/3/1388  اصلاح نهايي: 15/7/1388 پذيرش مقاله: 2/10/1388

  نويسنده مسئول : دکتر طاهره بیطرف، مرکز تحقیقات دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

e.mail:taherehbitaraf@yahoo.com