مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: اسماعیل یاسینی, ایوب پهلوان, حمید کرمانشاه, سکینه آرامی, محمدجواد رحیم آبادی,
کلیدواژه ها :
: 10644
: 1
: 0
ایندکس شده در :

  بررسی آزمايشگاهی هيدروژن پراکسايد 35 % بر ريزنشت ترميمهای Cl V  گلاس آينومر Fuji IX

  

  

  دکتر منصوره ميرزايی1- دکتر اسماعيل ياسينی2- دکتر ايوب پهلوان3 دکتر حميد کرمانشاه1- دکتر معصومه حسنی طباطبايی3- دکتر سکينه آرامی1- دکتر محمدجواد رحيم آبادی4

  1- عضو مرکز تحقيقات دندانپزشکی و استاديار گروه آموزشی ترميمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  2- استاد گروه آموزشی ترميمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  3- دانشيار گروه آموزشی ترميمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  4- دندانپزشک

 

 

  چکيده

  زمينه و هدف : سمان گلاسآينـومر Fuji IX دارای خاصيت بانـد به دندان و اثر ضد پـوسيدگی است که به نظر میرسد با ايجاد Crosslink های يونی بتواند سيل مناسبی بين دندان و ترميم ايجاد نمايد. از طرف ديگر، درمان سفيد کردن دندان میتواند سيل ترميمهارا تحت تأثير قرار داده و منجر به نشت باکتری و مايعات به ساختارهای ترميم شده گردد، هدف از اين مطالعه، مقايسه اثر هيدروژن پراکسيد 35% بر ميزان ريزنشت حفرات Cl V ترميم شده با گلاس آينومر Fuji IX میباشد.

  روش بررسی: در اين مطالعه آزمايشگاهی، چهل دندان پرمولر و مولر سالم انسانی انتخاب و حفرات Cl V استاندارد در آنها تراش داده شد. ترميم حفرات در دو گروه با سمان Fuji IX انجام گرديد و دندانهای گروه مورد به مدت پنج روز متوالی (هر روز سی دقيقه در سه نوبت) در تماس با هيدروژن پراکسيد 35% قرار گرفته و دندانهای شاهد در سرم فيزيولوژی نگهداری شدند. نمونهها بعد از قرار گرفتن در چرخههای حرارتی و رنگ آميزی با فوشين، مهر و موم شده و بعد از برش، ميزان نفوذ رنگ در آنها اندازهگيری شد. رتبههای ريزنشت در گروهها با آزمونهای Mann-Whitney U و Friedman مقايسه شدند.

  يافتهها: آناليز آماری بين گروههای مورد مطالعه نشان داد که ميانگين و ميانه ريزنشت در مجموع چهار ناحيه در دندانهای گروه شاهد برابر 588/1 و 625/1 و در نمونههای اکسپوز شده به هيدروژن پراکسيد برابر 913/1 و 25/2 میباشد. هيچ تفاوت آماری معنیداری بين دو گروه از اين جهت ديده نشد. ريزنشت دندانهای مورد در ناحيه مزيال بيش از ناحيه شاهد بود (04/0 p< ) ولی هيچ تفاوت آماری معنیداری بين دو گروه ديده نشد.

  نتيجهگيری: نتايج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از سمان گلاسآينومر Fuji IX در ترميم حفرات Cl V به دنبال درمان سفيد کردن با هيدروژن پراکسيد 35% منجر به کاهش ريزنشت تا حد گروه شاهد گرديد.

  کليد واژهها: نشت سمان گلاس آينومر مواد سفيد کننده.

  وصول مقاله: 31/1/1389 /1383 اصلاح نهايی: 11/7/1389 پذيرش مقاله: 2/8/1389 /1385

  نويسنده مسئول : دکتر اسماعيل ياسينی، گروه آموزشی ترميمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  e.mail:yassini_e@yahoo.com

نویسندگان: ایوب پهلوان, مرجان مجد, سکینه آرامی, حمید کرمانشاه
کلیدواژه ها : ریزنشت - سیکل حرارتی - سیکل مکانیکی - کامپوزیت قابل تراکم
: 19368
: 6
: 0
ایندکس شده در :

  اثر سیکلهای حرارتی و مکانیکی بر ریزنشت کامپوزیت قابل تراکم

  

  

  دکتر اسماعیل یاسینی1- دکتر ایوب پهلوان2- دکتر منصوره میرزایی3- دکتر معصومه حسنی طباطبایی2- دکتر سکینه آرامی3- دکتر حمید کرمانشاه3- دکتر مرجان مجد4

  1- عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی و استاد گروه آموزشى ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  2- دانشیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  3- استادیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  4- دندانپزشک

 

 

  چکيده

  زمينه و هدف : مطالعات نشان داده است که کامپوزیتهای قابل تراکم دارای انقباض پلیمریزاسیون کمتر، ضریب انبساط حرارتی نزدیکتر به دندان و استرس کمتری به دندان وارد میکنند ولی تطابق آنها به نسج دندان کمتر است. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثر سیکلهای حرارتی و مکانیکی بر میزان ریزنشت این نوع کامپوزیت است.

  روش بررسی: در این مطالعه تجربی در 48 دندان انسیزو گاو حفرههای CLII تراش داده شد و پس از اچینگ با اسیدفسفریک 37 ٪ و شستشو، دو لایه باندینگ Single bond کارخانه 3M در حفرهها به کار برده و با شدت پانصد و بیست میلی وات بر سانتیمتر مربع کیور و سپس دندانها با کامپوزیت P60 که یک کامپوزیت قابل تراکم است ترمیم شدند، سپس دندانها به طور تصادفی به دو گروه 24 تایی تقسیم و گروه یک پنج هزار بار و گروه دوم ده هزار بار در سیکل حرارتی 5 -55 درجه سانتیگراد قرار گرفتند، پس از آن نیمی از دندانهای گروه یک (12= n )، صد و بیست و پنج هزار بار تحت سیکل مکانیکی و نیمی از دندانهای گروه دو (12= n )دویست و پنجاه هزار بار تحت سیکل مکانیکی با فرکانس 5/0 هرتز تحت نیروی صد و پنجاه نیوتن قرار گرفته و در نهایت کل هر دندان به استثنای یک میلیمتری اطراف مارجین حفره با سه لایه لاک ناخن پوشانده و به مدت دو ساعت در فوشین 2 ٪ قرار داده شدند و دندانها در آکریل خود سخت شونده مانت شده و برش داده شدند و با استفاده از میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی ×40 ریزنشت آنها بررسی شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری Kruskal-Wallis آنالیز گردید.

  یافتهها: میزان ریزنشت دندانهای که فقط سیکل حرارتی شده بودند در مقایسه با دندانهای که سیکلهای حرارتی و مکانیکی شده بودند تقریباً یکسان بود. میزان ریزنشت سیکلهای مکانیکی اعمال شد. (دویست و پنجاه هزار) بر روی دندانها در مقایسه با گروههایی که سیکلهای مکانیکی کمتر (صد و بیست و پنج هزار) دریافت کرده بودند نیز تفاوتی نشان نداد و افزایش قابل توجهی از نظر آماری نداشت. میزان ریزنشت با استفاده از میکروسکوپ نوری بین گروههای آزمایش اختلاف آماری قابل ملاحظهای دیده نشد. (05/0 > p )

  نتیجهگیری: سیکلهای مکانیکی وارد شده به دندانها پس از اعمال سیکلهای حرارتی، میزان ریزنشت را افزایش نداد.

  کليد واژهها: ریزنشت – سیکل حرارتی – سیکل مکانیکی – کامپوزیت قابل تراکم.

  وصول مقاله: 18/3/1388 اصلاح نهايي: 1/11/1388 پذيرش مقاله: 1/2/1389

  نويسنده مسئول : دکتر منصوره میرزایی، گروه آموزشى ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

  e.mail:mir1335@yahoo.com

نویسندگان: اسماعیل یاسینی, طاهره بیطرف
کلیدواژه ها : باندینگ دندانی - آزمون مواد - استرس
: 11767
: 8
: 0
ایندکس شده در :

 اثر زمان کیورینگ و دفعات کاربرد باندینگ تک مرحلهای بر استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج

 

  دکتر حمید کرمانشاه1- دکتر اسماعیل یاسینی2 - دکتر محمدجواد خرازی فرد3 دکتر طاهره بیطرف 4

  1- استاديار گروه آموزشى ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

  2- استاد گروه آموزشى ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

  3- مشاور آمار و متدولوژی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  4- دندانپزشک و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  چکيده

  زمينه و هدف : تغییر در زمان و دفعات کاربرد باندینگ می تواند در باند کامپوزيتها تأثیر بگذارد. هدف از این مطالعه اثر زمان و دفعات کاربرد باندینگ تک مرحله ای (با کیورینگ هر لایه) بر استحکام باند کامپوزیت به عاج میباشد.

  روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی سطح عاج باکالى 72 دندان خلفی سالم خارج شده از دهان به مدت پنج ثانيه با اسيد فسفريک 37% اچ شده، به مدت 15 ثانيه شستشو و به مدت 2- 3 ثانيه خشک شدند سپس دندانها به شش گروه تقسيم گردیدند.

  گروه1: يک لايه باندينگ و عدم کيورینگ،

  گروه 2: يک لايه باندينگ و کيورینگ ده ثانيه،

  گروه 3 : يک لايه باندينگ و کيورینگ بیست ثانيه،

  گروه 4 : دو لايه باندينگ و عدم کيورینگ،

  گروه 5 : دو لايه باندينگ و کيورینگ هر لايه به مدت ده ثانيه،

  گروه 6 : دو لايه باندينگ و کيورینگ هر لايه به مدت بیست ثانيه.

  پس از کیورینگ کامپوزيت به مدت چهل ثانیه، نمونهها ترموسايکل شده و استحکام باند برشی آنها توسط دستگاه اينسترون اندازهگيرى و دادهها توسط آزمونهای آماری Two-way ANOVA و Tukey's HSD تحليل شدند.

  یافتهها: متوسط استحکام باند برشی به مگاپاسکال در گروه 1: 57/15، گروه 2: 22/16، گروه 3: 68/16، گروه 4: 39/17، گروه 5: 18/18، گروه 6، 02/20 بود. (001/0 p < ) و نيز در بیست ثانيه به طور معنادارى بيش از سایر زمانها بود. (05/0 p< )

  نتیجهگیری: پلیمریزاسیون بیشتر و افزایش ضخامت ادهزیو STAE تا دو لایه با کیورینگ هر لایه، سبب بهبود استحکام باند می شود.

  کليد واژهها: باندینگ دندانی – آزمون مواد – استرس.

  وصول مقاله: 18/3/1388  اصلاح نهايي: 15/7/1388 پذيرش مقاله: 2/10/1388

  نويسنده مسئول : دکتر طاهره بیطرف، مرکز تحقیقات دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

e.mail:taherehbitaraf@yahoo.com

 

نویسندگان: حسن سرشتی, مهدی آزادی
کلیدواژه ها : باندینگ - منومر - کروماتوگرافی - پلی مریزاسیون
: 8546
: 10
: 0
ایندکس شده در :

 بررسی منومرهای آزاد شده از دو نوع ماده دنتین باندینگ سخت شده با دستگاههای QTH و LED

 

 

  دکتر حمید کرمانشاه1- دکتر معصومه حسنی طباطبایی2 - دکتر حسن سرشتی3 دکتر مهدی آزادی4

  1- عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی و استاديار گروه آموزشى ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  2- دانشیار گروه آموزشى ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  3- استادیار گروه آموزشی شیمی تجزیه دانشکده علوم دانشگاه تهران

  4- دندانپزشک

 

  چکيده

  زمينه و هدف : پليمريزاسيون مواد ترميمى با بيس رزينى تحت شرايط کلينيکى کامل نيست و باعث آزاد شدن منومرهاى واکنش نکرده، ميشود، اين امر از نظر یکپارچگی ماده و سازگارى حياتى بسيار مهم ميباشد. هدف از اين مطالعه بررسى اثر نوع دنتين باندينگ، نوع دستگاه کيور کننده و فاصله نوک دستگاه تا ماده بر ميزان آزاد شدن منومر ميباشد.

  روش بررسی: در این مطالعه تجربی بر روى سطوح صاف و سالم چهل دندان خارج شده، حفراتى با طول و عرض يکسان و عمقهاى متفاوت تراش داده شــد. از باندينــگهــاى Scotch Bond Multi Purpose و Clearfil SE Bond طبق دستور کارخانه در حفرات زده شد و به وسيله دستگاه QTH و LED کيور شدند. دندانها درون لوله آزمايش حاوى دو سی سی متانول به مدت 24 ساعت درون انکوباتور 37 درجه سانتیگراد نگهدارى شدند. سپس محلولهاى حاوى منومرهاى آزاد شده به وسيله دستــگاه کرومــاتــوگــرافى گــاز ( GC ) بــــراى بررســى ميــزان منـــومــرهـــــاى TEG DMA, Bis-GMA ، HEMA, UDMA و Bis-EMA مورد مطالعه قرار گرفت. تجزيه و تحليل آمارى نتايج به وسيله Independent T , 3-way ANOVA انجام شد.

  یافتهها: نوع باندينگ در ميزان رهاسازى منومر تأثير معنيدار داشت و ماده Scotch Bond منومر بيشترى نسبت به Clearfil SE آزاد کرد (001/0= p ). نوع دستگاه لايت کيور در ميزان آزادسازى تأثير قابل ملاحظهاى نداشت ولى حفراتى که با عمق چهار ميليمتر تراش داده شده بودند نسبت به حفرات دو ميليمترى در ماده اسکاچ باند، منومر بيشترى آزاد کرد (018/0 = p ). از بين پنج منومر تزريق شده به دستگاه، تنها منومر HEMA شناسايى و تعيين مقدار شد.

  نتیجهگیری : مطالعه ماده باندينگ Scotch Bond (نسل 5- توتال اچ) منومر بيشترى نسبت به باندينگ Clearfil SE (سلف اچ نسل 6) آزاد کرد. فاصله بيشتر ماده اسکاچ باند با نوک دستگاه پخت کننده باعث آزادسازى بيشتر منومر شد.

  کليد واژهها: باندینگ – منومر – کروماتوگرافی – پلی مریزاسیون.

  وصول مقاله: 9/8/1388 /1383 اصلاح نهايي: 25/3/1389 پذيرش مقاله: 28/4/1389 /1385

  نويسنده مسئول : دکتر معصومه حسنی طباطبایی، گروه آموزشى ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران

  e.mail: hasanita@sina.tums.ac.ir